Zdając sobie sprawę, jak dużym obciążeniem dla rodziny mogą być koszty ceremonii pogrzebowej, posiadamy w swojej ofercie możliwość skredytowania kosztów pogrzebu. Pozwala to na rozpoczęcie wszelkich formalności związanych z pochówkiem, jeszcze przed uzyskaniem z ZUS decyzji o przyznaniu zasiłku pogrzebowego.

Odpowiednie formalności załatwiamy za Klienta, a także możemy pośredniczyć w złożeniu wniosku o zasiłek pogrzebowy ZUS. Do momentu uzyskania finansowania koszty pogrzebu podlegają kredytowaniu.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS

Wniosek o zasiek pogrzebowy składa się w jednostce ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłacono koszty pogrzebu. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu, oryginały rachunków za usługi pogrzebowe, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą zmarłą, zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile na przyznany zasiłek pogrzebowy zus się czeka? Ustawowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca zasiłek pogrzebowy osobie uprawnionej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłatę można uzyskać na rachunek bankowy, który wskazujemy we wniosku lub też przekazem pocztowym na wskazany adres.

Zasiłek pogrzebowy – komu przysługuje

Zasiłek pogrzebowy komu przysługuje? To pytanie najczęściej pojawiające się przy załatwianiu wszelkich formalności związanych z pochówkiem. Przysługuje on osobom lub podmiotom, które poniosły koszty pogrzebu: członkowi rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej. Warunkiem jego otrzymania jest udowodnienie realnego poniesienia kosztów pochówku.

Warto pamiętać, iż zasiłek pogrzebowy dla osoby nieubezpieczonej również jest należny. Wystarczy, aby członek rodziny, który pokrył koszty pogrzebu, był osobą ubezpieczoną. Wówczas status ubezpieczeniowy osoby zmarłej nie ma znaczenia. Konieczne jest jedynie dołączenie dokumentów poświadczających ubezpieczenie członka rodziny, który finansował pochówek.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje ono w razie śmierci:

  • Ubezpieczonego, t.j. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
  • Świadczeniobiorcy, t.j. emeryta lub rencisty (lub też osoby, która w dniu śmierci nie miała jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do ich uzyskania)
  • Członka rodziny ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy.
  • Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest to wysokość zryczałtowana.